Press "Enter" to skip to content

Inschrijfformulier

Betreft: lidmaatschap Heemkundevereniging de4sjprunk.

Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling voor de heemkundevereniging de4sjprunk.

Door gebruik te maken van bijgevoegd inschrijfformulier (inclusief eventuele machtiging) hoop ik u binnenkort te verwelkomen als lid van de vereniging.

Voor 2020 zijn de kosten van het lidmaatschap € 15,00.

De statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging zijn te downloaden van onze website www.de4sjprunk.nl .

Het is ook mogelijk de stukken op papier te ontvangen, indien u dit uitdrukkelijk aan ons aangeeft.

De heemkundevereniging “De Veersjprunk” biedt de mogelijkheid om als actief lid te participeren in een van de werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen genealogie, streekgeschiedenis, foto & film en dialect.

Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur aangeven. Daarnaast voeren we een aantal projecten uit. (zoals Open Monumentendag).

Wat betreft de betaling van de contributie aan de Heemkundevereniging, De Veersjprunk, heeft de ledenvergadering besloten over te gaan op betaling per machtiging.

Het inschrijfformulier (inclusief eventuele machtiging) kunt u aan het volgende adres retourneren:  

Heemkundevereniging De Veersjprunk, Dorpstraat 90 te 6456 AE Bingelrade.

Indien u het ingevulde en ondertekende formulier als PDF wenst te verzenden, maak ook dan gebruik van bovenvermeld adres.  

Indien u toch nog vragen zou hebben, neem dan contact op met bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de heemkundevereniging De Veersjprunk Bert Kannegieter          

                        I N S C H R I J F F O R M U L I E R        

Ondergetekende wordt lid van de heemkundevereniging De Veersjprunk te Onderbanken

Ondergetekende wordt lid van de heemkundevereniging de Veersjprunk te Onderbanken en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Heemkundevereniging De Veersjprunk gevestigd te Onderbanken jaarlijks van zijn/haar ondergenoemde bankrekening het  bedrag van € 15,00 af te schrijven wegens contributiebijdrage.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u 56 dagen (acht weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Naam en voorletters:                                    ………………………………………………..…. M / V

Adres:                                                                 ………………………….………………………..

Postcode en plaats:                                        ……………………………..…………………….

Bankrekeningnummer:                                …………………………………………………..

Girorekeningnummer:                  ……………………………………..……………

E-mailadres:                                                      ……………………………………………………

Telefoonnummer, vast of mobiel:             ……………………………………………………

Geboortedatum:                                             ……………………………………………………

Uw voorkeur:                                       ……….  werkgroep genealogie *

………. werkgroep streekgeschiedenis *

………. werkgroep foto en film *

………. werkgroep dialect *

  

Datum ondertekening:                                 ……………………………………………………

Handtekening                                                  ………………………………………..………….

Datum ingang lidmaatschap:               ……………………………………………………

Het ingevulde en ondertekende formulier  s.v.p. verzenden aan de penningmeester  van de vereniging:

Heemkundevereniging De Veersjprunk, Dorpstraat 90 te 6456 AE Bingelrade.

Indien u het ingevulde en ondertekende formulier als pdf wenst te verzenden, maak dan gebruik van bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com