Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Jaarvergadering 25 mei 2023

Marion Vreuls 0

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging de Veersjprunk. 

Donderdag 25 mei 2023   19.30

Gastronomie Smeets, Steenweg 6 Merkelbeek

 1. Opening 
 2.  Vaststellen agenda 25 mei 2023
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 juni 2022 ( Bijlage 1) 
 4. In memoriam 
 5. Rol  Heemkundevereniging de Veersjprunk in de toekomst 
 6. Jaarverslag activiteiten 2022
 7. Benoeming en aftreden Bestuursleden  
 8. Voorstel  voor herbenoeming  Mw. Lamerichs ( bestuurslid)
 9. Informatie  jaarrekening 2022
 10. Vaststelling jaarrekening 2022
 11. Informatie en toelichting penningmeester
 12. Bevindingen kascontrole commissie
 13. Besluit om decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2022
 14. Benoeming kascontrolecommissie 2023 en reserveleden 
 15. Activiteiten 2023 en 2024
 16. Vaststelling datum volgende ledenvergadering ( 2024) 
 17. Presentatie John Hazen 
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Na afloop van de jaarvergadering wordt en een film/fotoavond gehouden,georganiseerd door de leden van de werkgroep foto /filmavond. 

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2022

Het bestuur is 5 maal bij elkaar gekomen. 

Mevr. Snackers en mevr. Lamerichs namen deel aan de bijeenkomsten op 19 januari en 18 mei die door gemeente Beekdaelen georganiseerd werden met als thema ons Erfgoed. Inleiding: “de gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar erfgoed en wil dit daarom blijvend in een goede staat houden en (nog verborgen) verhalen zichtbaar maken”. De eerste avond was nog via de digitale weg en de tweede bijeenkomst was op kasteel Amstenrade. In 2023 is inmiddels de vervolgbijeenkomst geweest waarbij ook deze vereniging medewerking heeft verleend aan de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Beekdaelen. 

25 juni 2022 :  JAARVERGADERING DE VEERSJPRUNK IN BINGELRADE

Aangenomen werden o.a. het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021. 

Herkozen werden dhr. B. Kannegieter, voorzitter en dhr. H. Vreuls, penningmeester. Aansluitend was een lezing door notaris Van Kan uit Merkelbeek. Daarbij is notaris Van Kan m.n. ingegaan op estateplanning. 

Achter de schermen werd door diverse werkgroepen doorgewerkt aan de collectie bidprentjes en de collectie met foto’s en films.  Met name de foto’s krijgen veel aandacht op Facebook. De pagina Sjilvend van vreuger  wordt beheerd door Arcèn Bruls. Merkelbek Vreuger wordt door Lei Peters beheerd. Beiden voorzien het materiaal van zoveel mogelijk informatie. Bijkomend voordeel is dat de kijkers ook kunnen reageren en vaker nog informatie kunnen toevoegen. 

Ook onze site www.de4sjprunk.nl werd regelmatig bezocht. 

Om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen kunt u uw emailadres ook doorgeven aan het secretariaat: info@de4sjprunk.nl   

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 juni 2022 

Locatie : Ontmoetingscentrum Dorpstraat 145 Bingelrade 

Tijdstip : 14.00 uur 

Afgemeld: S. Reijnartz. T. Janssen, C. Boonman, M. Verstegen, N. Spiertz, P. Kleuters, J. Clement, M. Lamerichs , N.Spiertz, 

1.Opening 

De  voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Ook  legde hij uit waarom we met drie bestuursleden achter de tafel zaten. Dit kwam doordat Mia Lamerichs  in quarantaine zit met covid. 

In de vorige jaarvergadering werd vermeld  door de penningmeester om mutaties door te geven aan het secretariaat.  Dit loopt . 

2. Vaststellen agenda 24 juni 2022 

De agenda van 24 juni wordt vastgesteld .De teleurstelling is dat slechts 4/5 deel van de leden aanwezig zijn. (zie Presentielijst) . 

3. Vaststellen verslag Algemene Jaarvergadering 22 oktober 2021

 Het verslag wordt vastgesteld met de volgende toevoeging , aangebracht door de heer E. Theunissen.  Wat betreft de activiteiten. De werkgroep foto/film avond zou ook een activiteit organiseren. Op een later tijdstip tijdens de vergadering zal er een precieze datum worden vastgesteld wanneer deze activiteit zal plaatsvinden.  Later  op de vergadering is vastgesteld dat de film/fotoavond  na afloop van de jaarvergadering zal worden gehouden. 

4. In memoriam 

Aangezien  mevrouw Lamerichs  afwezig is, zal de heer Kannegieter in het memoriam voordragen. 

Het in Memoriam zal bij deze notulen worden bijgevoegd. 

5. Jaarverslag aktiviteiten 2021

Het jaarverslag aktiviteiten 2021 wordt unaniem vastgesteld .

6. Benoeming en aftreden bestuursleden 

a. voorstel herbenoeming de heer B. Kannegieter ( voorzitter) 

De heer B. Kannegieter wordt door de Algemene Ledenvergadering herbenoemd.

b. voorstel herbenoeming de heer H. Vreuls ( penningmeester) 

De heer H. Vreuls wordt door de Algemene Ledenvergadering herbenoemd. 

7. Informatie jaarrekening 2020

De penningmeester geeft  een toelichting op de jaar rekening 2020. En geeft aan dat er twee grote uitgaven waren het 30 jarig jubileum en de A3 scanner. 

8. a. Vaststellen jaarrekening 2021

De penningmeester informeert de leden over de jaarrekening . We sluiten af met een positief saldo. 

b. bevindingen kas controle commissie 

De kas controle commissie bestaande uit  mevr. G. Mastenbroek, P. Kleuters en W. Pagen. 

 Zij hebben de financiële administratie gecontroleerd . Zij adviseert de ledenvergadering akkoord te gaan met de jaarrekening 2021.

  c. Besluit  om decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2021

De ledenvergadering besluit conform het advies van de kascontrole commissie  decharge te verlenen aan het bestuur. 

9. Benoeming kas controle commissie  2022 en reserve leden. 

De kas controle commissie bestaat uit de volgende leden : de heren P. Kleuters en A. Bruls. De ledenvergadering  geeft het bestuur een mandaat om het reservelid te benoemen.

10. Vaststelling contributie voor 2022 en 2023

– Voorstel is de huidige contributie te handhaven ( 15 en 5 euro ) 

Het voorstel om de huidige contributie te handhaven wordt aangenomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *