Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

DE CARMEL EEN KWART EEUW TE MERKELBEEK

Ton Theunissen 0

DE CARMEL EEN KWART EEUW TE MERKELBEEK DE CARMEL EEN KWART EEUW TE MERKELBEEK

Aanvankelijk werd vestiging te Heerlen en Schaesberg overwogen

MERKELBEEK, 23 Juli. Voordat de Paters Carmelieten zich in
1923 te Merkelbeek vestigden, waren reeds pogingen ondernomen om hen te bewe-
gen naar de Mijnstreek te komen. In 1010 werd hun in overweging gegeven, te
Heerlen een R.K. H.B.S. te stichten. Jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, de latere
minister-president, oefende persoonlijk aandrang uit. De Paters konden om ver-
schillende redenen echter niet aan het verzoek voldoen. Hetzelfde was het geval in 1913 toen de vraag, of te Leenhof (Schaesberg) een stichting van de Carmelieten
zou worden gevestigd, ter sprake kwam. Eerst tien jaar later was de tijd rijp
voor de komst der Paters. Het studiehuls te Oss werd te klein. En toen de klooster-
gebouwen te Merkelbeek leeg kwamen te staan, bood zich hier een gunstige gelegenheid tot verhuizen.

Levenstaak, welke nooit voltooid is

Mgr. Schrijnen gaf de Carmelieten de toestemming tot vestiging in zijn bisdom.
Ook de orde der Paters Capucijnen had het oog op Merkelbeek laten vallen. En
zij was eigenlijk de eerste, die het klooster wilde kopen. De bisschoppelijke goedkeuring werd aan de Capucynen echter niet verleend, omdat de verwante Franciscanen reeds in het bisdom werkten.
In Augustus 1923 begonnen de Paters Carmelieten met de verplaatsing van hun studiehuis uit Oss naar Merkelbeek. Aanvankelijk verhuisde alleen de philosophie, doch vijf jaren later werd ook de studie
in de theologie naar het Zuid-Limburgse klooster overgebracht, zodat er van toen af de volledige studies voor het priesterschap plaats vonden. Met de herdenking op 8 Augustus a.s. van de gezegende dag. Dat de Carmel zich een kwart eeuw geleden te Merkelbeek vestigde, valt een ander zilver jubileum samen. Want Broeder Aloysius van de Leemkolk is de enige uit de kloostergemeenschap, die vijf-en-twintig jaren in Merkelbeek vertoeft.

WETENSCHAP EN ZIELZORG.

Aanvankelijk stonden de studies onder leiding van Pater Julius Dykstra, doch weldra keerde Pater Hubertus Driessen uit Rome terug, om de leiding over te nemen. Deze grote geleerde heeft niet alleen van Merkelbeek een werkelijk studiehuis gemaakt, doch hij heeft de gehele Carmel aan het studeren gezet. Typerend is zijn lijfspreuk: „Wanneer de studies in orde komen, komt ook de tucht in orde”
Van 1942 tot ’47 had Pater Thomas Keulemans de wetenschappelijke leiding over
de studenten, terwijl deze verantwoordelijke taak thans aan Pater Lucius Stolwijk is toevertrouwd. Gedurende de afgelopen vijf-en-twintig jaren telde het klooster 179 afgestudeerden. Op het ogenblik
huisvest Merkelbeek een zestigtal priesterstudenten. Het aantal professoren steeg van twee in het begin tot tien heden ten dage.

Onmetelijk groot Is de heilzame invloed, welke van ieder kloostergemeenschap uitstraalt. De Paters Carmelieten dragen niet alleen belangrijk bij tot de wetenschappelijke ontwikkeling van katholiek Nederland, maar ook in de eigenlijke zielzorg vervullen zij een grootse en schone taak. Druk is het bezoek aan de biechtstoelen in de kloosterkerk. Paters uit het klooster zijn vaste kapelaan te
Merkelbeek en in de Fatima-parochie te Brunssum, terwijl zij als assistenten optreden in Schinveld, Oirsbeek on Amstenrade. In en buiten Limburg hebben de Carmelieten in het katholieke verenigings-
en culturele leven een werkzaam aandeel.
Geen terrein, of zij betrekken het in hun activiteit, Indien hun dit wordt gevraagd.
Wij noemen nog slechts het nobele werk in de kampen voor politieke delinquenten,
waar in de volle betekenis van het woord zielen zijn gered.

Limburg zal voor dit alles en zoveel goeds, wat alleen God kent. de Carmelieten op 8 Augustus a.s. danken. Voor de Paters zelf is dit jubileum slechts een mijlpaal in een levenstaak, die nooit voltooid is. Want wie aan het Godsrijk op aarde bouwt, vindt altijd nieuw werk te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *