Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Jaarvergadering 25 juni 2022 met aansluitend lezing over de geschiedenis van het notariaat door notaris van Kan

Marion Vreuls 0

Ook niet-leden zijn vanaf 15.30 uur van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Bij deze nodigen wij u tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van  Heemkundevereniging de Veersjprunk. In verband met de catering en de zaal verzoeken wij u om uiterlijk 15 juni 2022 uw aanwezigheid te bevestigen.

De algemene ledenvergadering is op: 

Zaterdag 25 juni 2022, 14.00 uur in het

Ontmoetingscentrum (OC) Bingelrade, Dorpstraat 145 te Bingelrade

1.  Opening.
2. Vaststellen agenda 25 juni 2022.
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2021.
4. In memoriam.
5. Jaarverslag activiteiten 2021.
6. Benoeming en aftreden bestuursleden
a. Voorstel voor herbenoeming dhr. B. Kannegieter (voorzitter).
b. Voorstel voor herbenoeming dhr. H. Vreuls (penningmeester).
7. Informatie jaarrekening 2020.
8. Vaststelling jaarrekening 2021.
a. Informatie en toelichting  penningmeester.
b. Bevindingen kascontrolecommissie.
c. Besluit om decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2021.
9. Benoeming kascontrolecommissie 2022 en reserveleden.
10. Vaststelling contributie voor 2022
 – Voorstel is de huidige contributie te handhaven (15 en 5 euro).
11. Activiteiten 2022 en 2023.
12. Vastelling datum volgende ledenvergadering (2023).
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

Om 15.30 uur, dus aansluitend aan deze  ledenvergadering vindt er een lezing plaats verzorgd door notaris van Kan uit Merkelbeek. 

Onderwerp is een interessant heemkundige item, namelijk dat het notariaat Merkelbeek een lange geschiedenis kent. Dit notariaat is namelijk het oudste notariaat van Nederland. Ook zal notaris van Kan ingaan op een onderwerp uit zijn notariële praktijk, namelijk estateplanning.

De bijeenkomst is openbaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *